DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

October 15, 2020   |   by admin

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Kakus Moogukazahn
Country: Singapore
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 4 June 2011
Pages: 201
PDF File Size: 8.34 Mb
ePub File Size: 3.39 Mb
ISBN: 699-8-90692-678-1
Downloads: 3956
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kegis

Kad pokazuju prema ljudima ili pokazuju pravac, itelji Malezi-je to ine palcem. S po-javom zvunog filma, na neverbalni aspekt glume stavljan je sve manji naglasak, mnogi glumci nemog filma pali su govod zabo-rav, a opstali su samo oni koji su posedovali dobro verbalno i ne-verbalno umee. Klju za raspoznavanje govora tela krije se u sposobnosti da shvatite emocionalno stanje osobe dok sluate ono to govori i uoavate okolnosti pod kojima to govori.

Osmeh stisnutih usanaUsne su u pravoj liniji definitivnj preko lica, a zubi su sakriveni. Smeh se mnogo esce javljao za vreme drutvene interakcije. Kad odrasla osoba lae, kao da njen mozak nalae nje-noj ruci da pokrije usta u nastojanju da blokira obmanljive rei, ba kao kod petogodinjaka ili tinejdera. Zene vie vole da deluju zaposleno kad lau.

Endorfini su hemikalije koje se tovor u mozgu kad se smejemo. Pretpostavimo da ste upravo upoznali nekog i pozdravljate se rukovanjem.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Drugo, leva ruka inicijatora zadire u lini prostor primaoca. Ncuorolog Hcnri Rubenstajn ustanovio je da jedan minut dobrogsmeha obezbeuje narednih 45 minuta oputanja. Ovo objanjava zaSto su zadovoljni ljudi retko kad bolesni i nesreni, dokoni nezadovolj.

Ove razlike u rotaciji omoguavaju mu-karcima da preciznije ciijaju i zamahuju, dok raireni laktovi da-ju enama iri, stabilniji poloaj za noenje beba. Va cilj bi trebalo da bude da pokuate da saznate zaJto je ta osoba prekrstila ruke, te da probate da je navedete da zauzme ne-ki prijemiviji poloaj.

Postoji nekoliko poloaja prekrtenih ruku, a mi emo ovde da, rotiraju prema unutra omoguavaju mukarcima da precizno zamahuju; enske ruke, koje rotiraj prema napolje, pogodne su za bolje noenje.

  HACKADEMY MAGAZINE PDF

Caplin je utvrdio hovor da ene koje su otvorene prema novim ideja-ma takoe imaju vrst stisak ruke. Cesto se deava da kupci imaju skrivene razloge koje trgovci ni-kad ne otkriju, zato to ne uoe ni prekrtene ruke ni skup sig-nala koji ih prati, koji daju do znanja da kupac ima negativan stav u vezi s neim.

U veini zapadnih i evropskih zemalja, rukovanje se izvodi kao pozdrav pri dolasku i odlasku u svim poslovnim kontekstima, a sve vie na zabavama i drutvenim skupovima, i to podjednako od strane ena i mukaraca. Rezultat toga je da lju-di mogu da “seckaju” izdisaj i prilagoavaju ga kako bi proizvo-diJigovori smeh.

Definitivni vodič kroz govor tela – Allan Pease, Barbara Pease – Google Books

Nismo u ivotu videli neto lue! Dok su ga upoznavali s kolegama, entuzijastino se rukovao sa svima i netedimice delio iroke osmehe.

Budui da je osmeh tako razoruavajui gest, veina ljudi pogre-nopretpostavljada jeomiljen meulaovima. Stav dovodi do pojave gesta, a zadrava-nje gesta ne dozvoljava promenu stava. Zamo-lili su grupu dobrovoljaca da prisustvuju seriji predavanja, a sva-kom studentu je reeno da ne prekrta ni noge ni ruke i da zauzme leeran, oputen sedei poloaj.

Na primer, ako petogodinje dete lae, verovatno e jednom ili obema rukama pokrivati usta. Neki ljudi tvrde da je pojaano osmehivanje kod ena rezultat toga to su ih 57mukarci tokom istorije stavljali u podreen poloaj, ali druga istraivanja pokazuju da se enska novoroen-ad u starosti od osam nedelja osmehuju mnogo vie od deaka, stoga im je ova osobina vrlo verovatno uroena, a ne steena. Veina Ijudi ne ume sa sigurnou da vam kae pre no to pokua.

ReenjeJednostavan ali efikasan nain da sluaoca naterate da prestane da dri ruke na grudima jeste da mu date da neto dri ili radi.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Prolazei pored njih, jedna njegova poznanica mu je doapnula: Dokpria, gestikuJira palcima naglaavajui ono to govori. Kako se saoptavaju dominacija i kontrola Rukovanje koje iskazuje potinjenost Kako da stvorite jednakost Kako da stvorite bliskost Kako da razoruate silediju Hladno, vlano i lepljivo rukovanje Osvajanje prednosti leve strane Rukovanje izmeu mukaraca 1 enaDvorunik. Sto smo stariji, sve ozbiljnije shvatamo ivot. Signali koji znae barijeruSkrivanje iza barijere je normalna reakcija, koju nauimo jos u najranijoj dobi da bismo se zatitili.

  MANUAL DO PROJETISTA PROTEC PDF

Takoe, imajte na umu da prosena muka ruka moe da proizvede oko dva puta jau snagu od prosene enske ruke, tako da je tu razliku potreb-no nadoknaditi. Procenio je da prosena oso-ba izgovara rei tokom ukupno deset do dvanaest minuta u toku dana, a da prosena reenica traje svega oko 2,5 sekundi. Na roenju plaemo, pete nedelje po roenju poi-njemo da se osmehujemo, govot smeh poinje izmeu etvrtog i pe-tog meseca.

Arni Kan, profesor psihologije na Univerzitetu Severne Karo-line, ustanovio je da humor ima pozitivan udeo u suprotstavljanju stresu. Takoe, kod svake dvadesete osobe prisutno je stanje zvano hiperhidroza, genetski poremeaj koji izaziva defintivni preznojavanje.

Definitivni vodic kroz govor tela

Jedna od najozbiljnijih greaka koje ine poetnici u govoru te-la jeste tumaenje pojedinih gestova nezavisno od ostalih gesto-va ili okolnosti. Dlanovi sadre vise znojnih lezda nego bilo koji drugi deo te-la i to je razlog to su oznojeni dlanovi toliko oigledni.

Ko bi trebalo da prvi prui ruku? Ne zaboravljajte da se rukovanje razvilo kao gest namenjen pozdravljanju ili overavanju pogodbe, stoga je potrebno da uvek bude toplo, prijateljsko i pozitivno.

Slike ena bez osmeha na licu pro-tumaene su kao znak da su nesrene, dok su slike mukaraca bez osmeha na Jicu protumaene kao znak dominacije. Sputena vilicaOvo je uveban osmeh, kod kojeg se donja vilica jednostavno sputa, da bi odavala utisak da se osoba smeje ili je vesela. Cak i na mestima kao to su Japan, gde je naklon tradiciona-lan pozdrav, i Tajland, gde se pozdravljaju koristei Wai gest koji lii na molitvu danas se esto via moderno rukovanje. Ova knjiga e vam pokazati ta propustate.

Budui da je posredi reakcija straha, osmehnue se i rei: Ima, meutim, sluajeva u kojima se govor tela namerno la-ira kako bi se stekle odreene prednosti. Stalno nas pitaju moe li govor tela da se odglumi.