11 ANJAKAN PPPM PDF

July 19, 2020   |   by admin

11 anjakan PPPM. Uploaded by. Sharmila Mani. 11 Å¢ä¸ ²üÈí¸û ¸øÅ¢ §ÁõÀ¡ðÎ ¦ÀÕó¾¢ð¼ò¾¢ý 1. ¯Ä¸ò ¾ÃÁ¡É ¸ùÅ¢ìÌî ºÃ¢¿¢¸Ã¡É Å¡öôÒ¸¨Ç. English and Crafts in Tran 07/11/ admin; YL Pirin Adventure 25/07/ – anjakan-pppm-pdfcached anjakan utama dalam 11 anjakan pppm ppt, bhhs. Bil, Tajuk. 1, Pelan Pembangunan Pendidikan , Muat Turun. 2, Ringkasan Eksekutif – Pelan Pembangunan Pendidikan , Muat Turun.

Author: Gojora Grogis
Country: Peru
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 24 July 2008
Pages: 298
PDF File Size: 10.81 Mb
ePub File Size: 12.13 Mb
ISBN: 960-1-75640-365-1
Downloads: 62212
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kasida

Mohamad Jamil bin Md. Di samping itu, Kementerian Pendidikan juga menetapkan bahawa setiap murid yang melalui sistem pendidikan di Malaysia perlu mempunyai kecekapan berbahasa dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM merangkumi pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional yang perlu ada pada setiap murid.

ANJAKAN 7 pppm by Priscilla Paul on Prezi

Modal insan yang dibangunkan dalam negara 11 ini tidak seharusnya dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran semata-mata, tetapi hendaklah diperkukuh dengan akhlak terpuji dan nilai-nilai murni. Oleh itu, semua guru di Malaysia perlu mempunyai aspirasi yang sama untuk membangunkan sistem pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia dengan memikul tanggungjawab melahirkan modal insan cemerlang dan bersahsiah tinggi tanpa berorientasikan peperiksaan semata-mata.

Penguasaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa ilmu dilihat akan membangunkan murid yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Murid akan dilengkapi dengan pelbagai kemahiran, komunikasi berkesan, kebolehan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK dengan baik, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, mempunyai nilai yang tinggi serta berpotensi menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan wnjakan.

Aspirasi Kedah Top 5 yang dilancarkan pada 20 September adalah usaha meletakkan prestasi negeri Kedah di kalangan kelompok lima cemerlang dalam pencapaian gred purata peperiksaan awam GPPA Hasrat ini adalah seiring dengan hasrat kerajaan negeri yang sentiasa menyokong dan memberi kerjasama dalam usaha memartabatkan pendidikan di Kedah.

Ayuh semua warga pendidikan Kedah!! Sampan sudah di air, dayung sudah di tangan. Semua sumbangan yang diterima sama ada disiarkan ataupun tidak, tidak akan dikembalikan. Penerbit dan sidang editor juga tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan bahan yang dikirimkan melalui pos. Kami mengalu-alukan sebarang cadangan atau komentar, surat-menyurat, rencana dan ulasan. Sebarang pertanyaan hendaklah dialamatkan kepada: Saya bersyukur dan amat berbangga kerana buat julung-julung kalinya Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman berjaya menerbitkan buletin ini.

Walaupun dalam edisi perdana ini, skop pengisiannya terhad, InsyaAllah ia akan menjadi pemangkin kepada penerbitan yang lebih menyeluruh kelak.

Sistem pendidikan negara sedang mengalami gelombang perubahan yang memberi impak kepada pembangunan negara ke arah mencapai status negara maju menjelang tahun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM menggariskan strategi dan inisiatif bagi pengupayaan peningkatan kualiti sistem pendidikan kebangsaan.

Semua pihak yang memberi sumbangan kepada proses perubahan tersebut perlu memainkan peranan aktif agar matlamat yang ditetapkan dapat direalisasikan.

Penerbitan buletin ini adalah satu usaha proaktif dalam memaparkan hala tuju organisasi ke arah kecemerlangan pendidikan sebagaiamana yang telah digariskan dalam pelan-pelan pendidikan serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia khususnya. Besarlah harapan saya agar buletin ini menjadi satu medium penyampaian maklumat pendidikan khususnya bagi seluruh warga pendidikan negeri Kedah Darul Aman.

Tingkatkan kualiti kerja semaksima yang boleh. Utamakan pengajaran dan pembelajaran supaya sentiasa di tahap sangat berkualiti. Utamakan peningkatan pencapaian setiap seorang murid dalam bilik darjah. Adalah diharapkan agar kandungan buletin ini akan menjadi santapan minda serta sumber maklumat pendidikan bagi warga pendidikan Negeri Kedah Darul Aman.

Sebagai warga pendidikan yang mengidamkan kualiti output yang cemerlang, kita perlu sedar bahawa enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid untuk bersaing pada peringkat global sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, adalah setiap murid berpengetahuan, berkemahiran berfikir, berkemahiran berkomunikasi dalam dwibahasa, beretika dan memiliki kerohanian yang tinggi, dan beridentiti nasional.

  HAAPSALU SHAWL PDF

Semua ciri ini perlu ada pada setiap murid sebagai wadah pembangunan murid yang holistik dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Selain itu, murid juga perlu berupaya mengaplikasi ilmu pengetahuan, berfikir secara kreatif dan inovatif serta mengamalkan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama salam menjayakan penerbitan buletin ini sama ada dalam bentuk sumbangan penulisan dan bahan serta idea.

Maaf andainya terdapat kekurangan dalam penerbitan sulung ini, dan InsyaAllah ia akan menjadi asas kepada penerbitan yang lebih baik dan berkualiti di masa akan datang. Retrieved July 15,from http: Penetapan 11 anjakan ini telah dirancang dengan mengambil kira pandangan daripada pelbagai pihak berkepentingan dan permasalahan utama yang ditimbulkan oleh masyarakat awam melalui Dialog Nasional yang telah dianjurkan. Dapatan daripada makmal pendidikan dan pandangan panel penilai dalam dan luar negara juga dihimpunkan bagi memperhalusi 11 anjakan yang telah ditetapkan.

Beberapa pertimbangan utama bagi menentukan kandungan 11 anjakan ini telah dilakukan. Setiap anjakan yang ditentukan perlu menjurus kepada pencapaian aspirasi sistem dan murid; 2. Terdapat bukti antarabangsa bagi mengenal pasti faktor yang menyumbang kepada pencapaian keberhasilan murid dan sistem; 3. Anjakan yang ditentukan adalah relevan dan mengikut kemampuan kerajaan; dan 4. Pelaksanaan cadangan anjakan serta inisiatif memberi pulangan yang besar. Anjakan dalam PPPM ini merupakan suatu perubahan dari segi strategi dan amalan.

Sebagai contoh, dalam usaha mencapai keberhasilan murid untuk mencapai hasrat dasar Manakala seperti dalam anjakan 7, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran, merupakan perubahan dari segi amalan dan pelaksanaan khususnya melibatkan para guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Dalam PPPM, 11 anjakan disusun atur merentasi empat Bab, iaitu Bab 4 menyentuh anjakan 1,2,3 dan 6; Bab 5 membincangkan anjakan 4 dan 5; Bab 6 untuk anjakan 6,7,8,10 manakala Bab 7 merangkumi anjakan 1 dan 9.

Bagi setiap anjakan ini, inisiatif tertentu untuk mencapai aspirasi telah dibincangkan dan pelan tindakan turut digariskan. Program dalam pelan ini direncanakan akan membawa ke arah satu set kolektif tentang manfaat, hak dan tanggungjawab yang dihasratkan bagi setiap kumpulan. Matlamat melahirkan masyarakat yang berupaya menguasai bahasa Malaysia BM dan bahasa Inggeris BI dengan baik adalah antara fokus baharu dalam sistem pendidikan negara.

Seperti digariskan dalam PPPMpenguasaan BM dan BI yang mantap serta kecekapan menguasai pelbagai bahasa adalah penting memandangkan persaingan global yang pesat. Aspek penguasaan bahasa menjadi tumpuan penting dalam proses anjkan sistem pendidikan negara kerana pembentukan murid yang fasih dan yakin berbahasa mampu meningkatkan kebolehpasaran mereka serta memaksimumkan peluang kerjaya dalam pasaran kerja dunia.

Sejajar dengan hasrat menyediakan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan, pelbagai insiatif sedang dilaksanakan.

Antara inisiatif tersebut adalah dengan meningkatkan kapasiti guru serta kecekapan guru mengendalikan pengajaran dan pembelajaran PdP Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di dalam anjakkan darjah. Selain itu program peningkatan profesionalisme guru Bahasa Malaysia ajnakan Bahasa Inggeris yang melibatkan hubungan kolaboratif dengan agensi luar pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa juga dilaksanakan. Penyediaan bahan sokongan PdP dan menaik taraf prasarana sedia ada seperti makmal komputer untuk berfungsi sebagai makmal bahasa juga dilaksanakan.

Inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan ini diyakini berupaya memberi impak yang positif ke arah kemenjadian murid dalam usaha melahirkan modal insan yang berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Proses ini bertujuan membantu guru dan murid untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dasar berkenaan.

  CIRCULAR STATISTICS IN BIOLOGY BATSCHELET PDF

Terdapat tiga alternatif bagi PdP Sains dan Matematik di sekolah: PdP Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris, dan 3. Fokus kepada BM dan BI bertujuan melahirkan masyarakat yang bersatu-padu dan anjkan bangsa Malaysia yang berdaya saing di peringkat dunia. Program Penutur Jati 2.

Guru Kontrak Bahasa Inggeris 3. Aktiviti Penggalakan Bahasa Inggeris 5. Latihan Guru Praperkhidmatan Institut Pendidikan 3. Bulan Bahasa Kebangsaan Bahasa Malaysia 6. Melaksanakan Pentaksiran dan Pelaporan KeperihaStrategi 3: Pentaksiran ini tidak tertumpu pada kandungan kurikulum, sebaliknya memfokus kepada keupayaan murid mengaplikasi pengetahuan mereka dalam persekitaran sebenar. Malaysia mengambil bahagian buat pertama kalinya pada tahunsebagai 11 daripada kitaran pentaksiran PISA tahun PISA merupakan pusingan PISA yang ke-6 dan melibatkan 70 buah negara di seluruh dunia bagi mengkaji kesediaan murid untuk menempuh kehidupan alam dewasa.

Dilaksanakan melalui pengukuran literasi murid dalam sains, matematik, bacaan dan penyelesaian masalah. Maklumat anjakaan konteks amalan pendidikan di negara peserta juga dikumpulkan sebagai input pengukuran.

Dapatan Ppm telah membuka mata kita tentang amalan dan tahap pembacaan atau disebut literasi bacaan snjakan kalangan pelajar Malaysia. Dalam ledakan maklumat yang begitu pesat dan pantas kini, kita bukan sahaja perlu membaca, tetapi lebih utama daripada itu, wajar mempunyai kecekapan membaca dan kefahaman bacaan yang tinggi.

Kecekapan bacaan ialah asas untuk membangunkan potensi diri, bahkan menentukan kejayaan seseorang dalam kehidupan harian, pengajian, pekerjaan, penglibatan dalam masyarakat dan kelangsungan kemajuan negara. Membantu pembuat dasar pendidikan negara mendapatkan maklumat tepat mengenai sistem pendidikan. Membolehkan Malaysia pppm kualiti pendidikan dengan mengambil contoh daripada negara-negara yang menunjukkan prestasi yang baik dalam PISA.

Hal ini disebabkan sistem pendidikan negara lain dapat meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Jurang pencapaian antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakin melebar. Selain anjalan, pendidikan kita kini menekankan kemahiran berfikir arast tinggi KBT.

Dipetik daripada Pelan Pembangunan Pendidikan 9. Enam anjaakn murid yang dijadikan kayu pengukur dalam melahirkan insan berkualiti itu terdiri daripada pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Tahun ini negeri Kedah telah dipilih sebagai tuan rumah untuk meraikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Ke44, dengan pelbagai program menarik akan diadakan selama anjaan hari bermula 14 Mei hingga 16 Mei Antara pengisian program bagi sambutan hari guru pada tahun ini termasuklah program wacana intelek, forum agama, sesi dialog dan pameran pendidikan dengan acara kemuncaknya Majlis Pelancaran Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang dirasmikan oleh Mantan Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Anjkan di Dewan Wawasan Jitra, Kedah pada 16 Mei KeT diperkenalkan untuk guru dan pelajar Tahun 4, 5 dan 6 serta Tingkatan 1 hingga 5, bertujuan membantu pelajar menikmati pengalaman suasana pembelajaran yang lebih bersifat kendiri dan peribadi melalui pembelajaran secara video video learning tutorial.

Ia juga diharap dapat menanam sifat proaktif di kalangan pelajar dengan menumpukan kepada kaedah pembelajaran secara kendiri. KeT boleh dilayari melalui http: Log masuk kali pertama adalah menggunakan no.

Setelah itu, sesi pembelajaran boleh dimulakan dengan membuat pilihan mata pelajaran yang dikehendaki.

11 ANJAKAN PPPM PDF

KeT diharap dapat menjadi salah satu pemangkin kejayaan Negeri Kedah Daruk Aman dalam usaha memperbaiki pencapaian bidang pendidikan di arena nasional. Create a free account Login.

Draft 11 – Buletin Pendidikan Kedah. Embed or link this publication. Description Draft 11 – Buletin Pendidikan Kedah.